Từ Vựng Shark Tank – Phân biệt Tài sản Công ty và Tài sản Cá nhân

  • Đăng ngày 08-12-2018 10:29

Phân biệt Tài sản Công ty và Tài sản Cá nhân

I. Tài sản công ty:
Bao gồm Tài sản lưu động và Tài sản cố định.

1. Tài sản lưu động:
là những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng có giá trị nhỏ (theo quy định hiện nay là < 10 triệu đồng) hoặc thời gian sử dụng, thu hồi, luân chuyển vốn nhỏ hơn 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh.
-Tài sản lưu động gồm 3 loại:
+ TSLĐ sản xuất: Như nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ… đang dự trữ trong kho chuẩn bị cho quá trình sản xuất hoặc đang trong quá trình sản xuất dở dang.
+ TSLĐ lưu thông: Như thành phẩm, hàng hoá dự trữ, hàng hoá gửi bán.
+ TSLĐ tài chính: Như vốn bằng tiền, các khoản phải thu, đầu tư ngắn hạn…

2. Tài sản cố định:
là những tài sản có giá trị lớn (theo quy định hiện nay là > 10 triệu đồng) và có thời gian sử dụng, luân chuyển lớn hơn một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh như tài sản cố định hữu hình, vô hình, tài sản cố định thuê ngoài dài hạn, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, các khoản đầu tư xây dựng cơ bản… Đặc điểm của loại tài sản này là không thể thu hồi trong một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh.
– TSCĐ hữu hình: Là những tài sản cố định có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như: máy móc, nhà cửa, thiết bị công tác, phương tiện vận ntải, phương tiện truyền dẫn…
– TSCĐ vô hình: Là những TSCĐ không có hình thái vật chất cụ thể, nhưng phản ánh một lượng giá trị lớn mà doanh nghiệp đã thực sự bỏ ra đầu tư như: chi phí nghiên cứu, phát triển, phát minh sáng chế, lợi thế thương mại…
TSCĐ tài chính: Là giá trị của các khoản đầu tư tài chính dài hạn với mục đích kiếm lời, có thời gian thu hồi vốn > 1 năm hay 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh như: Đầu tư liên doanh dài hạn, cho thuê TSCĐ, đầu tư chứng khoán dài hạn.”

II. Tài sản cá nhân

Tài sản cá nhân là những tài sản có thể di chuyển theo cá nhân được, ví dụ như xe cộ, du thuyền, vàng, trang sức… Còn với bất động sản không được coi là tài sản cá nhân vì nó sẽ được cố định vĩnh viễn ở một vị trí, ví dụ: đất, nhà, xưởng…)

👩🏿💻 Xem ngay bản full tập 6 tại đây: http://bit.ly/FullTap6_SharkTankVietNamSS2
#sharktankvietnam #thuongvubactymua2

Bình luận