[Từ Vựng Shark Tank] Cổ phần ưu đãi cổ tức và Cổ phần ưu đãi biểu quyết mà Shark Hưng nhắc tới trong tập 7 là gì nhỉ?

  • Đăng ngày 08-21-2018 09:27

Có 2 loại cổ phần trong công ty: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.
Cổ phần ưu đãi bao gồm các loại sau đây:
a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;
c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

📌 Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

📌 Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Như trong deal của Shark Hưng, 12% cổ phần biểu quyết mà Shark Hưng yêu cầu sẽ có hiệu lực trong việc quyết định các chính sách của công ty (ví dụ công ty có 100 phiếu biểu quyết thì Shark Hưng chiếm 12 phiếu)

Với 8% cổ phần ưu đãi cổ tức, Shark Hưng sẽ được ưu đãi nhận cổ tức cố định hàng năm, không dựa vào kết quả kinh doanh lãi hay lỗ của công ty.

Về tổng thể, Shark Hưng vẫn nắm 20% cổ phần của công ty.

👩🏿💻 Xem ngay bản full tập 7 tại đây: http://bit.ly/FullTap7_SharkTankVietNamSS2
#sharktankvietnam #thuongvubactymua2

Bình luận